Obecní úřad Křičeň
_____________________________________________________________________


Katastrální území: 676187 Křičeň
Parcelní číslo: 444/9


Adresa provozovatele + zřizovatele:

Obec Křičeň
Křičeň 88
533 41 Lázně Bohdaneč


Obecní úřad Křičeň jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
změn a doplňků, vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona


ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ


Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Křičeň.


Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:
leden, únor, březen, listopad, prosinec ……………..…. 7.00 - 18.00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen …… 7.00 - 20.00 hod.

 

Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle.. 7.00 - 20.00 hod.
Vánoční svátky ………………………………………..........……. 7.00 - 20.00 hod.


Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo kontejneru k tomu určeného.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době stanovené v článku_2 tohoto Řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
6. Svítilny a svíčky je možné rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech, pokud jsou vhodně zabezpečeny proti vzniku požáru.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu. Tato voda je určena pouze k zalévání zeleně.
8. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.


Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správa pohřebiště poskytuje tyto služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně okolní zeleně


Článek 5
Povinnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl._9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového zařízení, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště; v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu
2. Hrobová místa jsou zřizována správcem pohřebiště a připravena k pronájmu tak,
aby vznikly ucelené řady hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením č._9. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení takto:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
b) průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců
c) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek osob
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren
4. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků provádět jen způsobem, který je v souladu s čl._7.
7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl._2.


Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat osoba jen se souhlasem správce pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti jen se souhlasem správce.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně-trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí s lidskými ostatky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15m x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých dřev; kovové s neprostupným dnem.


Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je 18 let.


Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnostních podmínek
c) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm)
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly)
c) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina)
d) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
e) kovové prvky v hrobce (traverzy a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozním nátěrem a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
f) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady
g) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku
3. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat tyto podmínky:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučnosti prací
- nenarušování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobům
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.


Článek 10
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.


Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.