Obec Křičeň

Zastupitelstvo obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2018,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Křičeň se na svém zasedání dne 28.6.2018 usnesením č. 4/2018/3 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Stanovení části společného školského obvodu základní školy

Na základě uzavřené dohody obce Křičeň a města Lázně Bohdaneč o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Křičeň částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč, zřízené městem Lázně Bohdaneč.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 …………………………………..                                                                   ………………………………….

 Ing. Jaroslava Plačková                                                                                Petr Čičko

      místostarostka                                                                                          starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2018

Sejmuto z úřední desky dne: 16.7.2018

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.