O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Křičeň podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů

oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a

dne 3. října 2020 od   8.00 do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Křičeň, Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Křičeň.
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti platnými stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  1. V případě, že je volič vybaven voličským průkazem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, může na tento hlasovat v jakémkoliv okrsku na území kraje tohoto kraje.

V Křični dne 17. 9. 2020

                                                                                                                                               Petr Čičko

                                                                                                                                           starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne:   17.9.2020                                              sejmuto dne:

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 17.9.2020                            sejmuto dne: