Obecně závazná vyhláška obce Křičeň

č. 2/2013,

Zákaz podomního prodeje

 

Zastupitelstvo obce Křičeň se na svém zasedání dne 24. 6. 2013 usnesením č. 0../2013 usneslo vydat dle ust.§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl.1:  Základní pojmy

 

Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

 

Čl.2:  Podomní prodej

 

Podomní prodej je na území obce Křičeň, k.ú. Křičeň, okres Pardubice zakázán.

 

Čl.3:  Kontrola

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Křičeň prostřednictvím pověřených osob, na základě písemného pověření.

 

Čl.4:  Sankce

 

1.    Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[1] uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.

2.    Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

 

Čl.5:  Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:      24. 6. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:           9.7.2013

 

 


[1] § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

[2] § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů