Obecně závazná vyhláška obce Křičeň

č. 1/2013,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Křičeň se na svém zasedání dne 17.12.2012 usnesením č. 10/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Křičeň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)   fyzická osoba,

a.1.   která má v obci trvalý pobyt,

a.2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

a.3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

a.4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)   fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,-Kč a je tvořena částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

116 363,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 116 363,-Kč děleno 260 poplatníky = 448,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,-Kč.

(3)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, jepoplatek splatný nejpozději do 3 měsícůode dne vzniku poplatkové povinnosti

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)  Od poplatku jsou osvobození:

a)   poplatníci s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče a obdobných zařízeních neziskových organizací

b)   poplatníci, kteří jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody

c)   poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území obce za účelem studia, zaměstnání nebo pobytu v zahraničí

d)   poplatníci s pobytem na území obce, kteří mají ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

e)   děti narozené v průběhu rozhodného platebního období (tzn. v roce kdy je vybírán poplatek)

(2)  Celoročním pobytem pro uplatnění nároku na osvobození dle odst. (1) písm. a), b), c) se rozumí nepřetržitý pobyt  od 1. 1. do 31. 12. téhož kalendářního roku.

Čl. 7
Způsob úhrady

(1) Poplatek se platí na účet města:

a)    v hotovosti v pokladně obce (v době úředních hodin v pondělí)

b)   prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet č. 32125561/ 0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice

c)   bezhotovostním převodem na účet č. 32125561/ 0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice

(2)  Variabilním symbolem je  číslo popisné poplatníka.

(3)  Poplatek lze platit na účet města č. 32125561/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice  i dalšími způsoby úhrad uvedenými v § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)   Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)   Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Nezaplacení poplatku

V případě nezaplacení (neodvedení) poplatku včas nebo ve správné výši se postupuje podle ust. § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/1999 o nakládání s tuhým komunálním odpadem., ze dne 8.1.1999.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích