Vyrozumění o termínu a místu školení

předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

okrskových volebních komisí

obce Křičeň

k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování

pro volby do zastupitelstva obce Křičeň konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyrozumívám

předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí obce Křičeň o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva obce Křičeň konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a to tak, že školení se uskuteční:

 

dne 8. září od 12.30 hodin

 

v objektu:

Magistrát města Pardubice, společenský sál, Pernštýnské náměstí 1

 

Poučení:

V případě neúčasti předsedy, místopředsedy či zapisovatele okrskové volební komise na školení, a to i při neúčasti omluvené, nebude tomuto vyplacena vyšší zvláštní odměna za výkon jeho funkce, ale pouze odměna ve výši vyplácené ostatním členům komisí, vyjma případu, bude-li takový člen do funkce jmenován či určen losem až v okamžiku, kdy již nebylo možné zajistit jeho účast na školení (viz § 62 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.).

                                                               

                                                                                                      

 

V Křični dne 2. 9. 2022                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            …………………………..

                                                                                                                            podpis starosty

Na úřední desce vyvěšeno dne: 2. 9. 2022                             sejmuto dne:

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 2. 9. 2022        sejmuto dne: