Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva obce Křičeň a do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 23. a 24. září 2022

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

že volby do zastupitelstva obce Křičeň a do I. kola Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88 bez bariérového přístupu pro voliče s pobytem na území vymezeném katastrálním územím obce Křičeň.

                                                                                  

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České republiky).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 2022, ve dnech voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby uskuteční

v pátek 30. září 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin

a v sobotu 1. října 2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin

 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v dnech voleb.

V Křični dne 5.9. 2022

                                                                                   Petr Čičko………………………                                                                                                                                 jméno, příjmení a podpis starosty

Na úřední desce vyvěšeno dne 5.9.2022                       sejmuto dne 3. 10. 2022

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 5.9. 2022   sejmuto dne 3. 10. 2022