V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád
vydává opatření obecné povahy
spočívající ve
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-62797-1/ČJ-2020-170606 dne 20. 8. 2021
s t a n o v í
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení dopravního omezení a uzavírky na silnicích č. II/333, III/3239, III/32321, III/32316,
Strana 2 (celkem 4)
III/32311, III/3238, II/323, III/3236 a III/3237, mezi obcemi Lázně Bohdaneč, Podůlšany, Libišany, Dolany, Hrádek z důvodu pořádání cyklistického závodu „CZECHMAN Triatlon 2021“.
Žadatel: OMT z.s., Živanice 33, 533 42 Živanice, IČO 01528122

Úplné znění ke stažení zde

Příloha značení_1

Příloha značení_2

 

Vyvěšeno dne:1.9.2021

Sejmuto dne 16.9.2021