Ke stažení včetně příloh zde

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp. zn..: SZ_MMP 31575/2019/19
Č. j.: MmP 51753/2019
vyřizuje: Mgr. Tereza Korytárová
telefon: 466 859 195
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V Pardubicích dne 16. 5. 2019
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350
Obecní úřad Staré Ždánice, 533 44 Staré Ždánice, IČ: 00274321
Obecní úřad Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490
Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 533 52, Srch, IČO: 00274283
Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00274160
Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO:00580554
Obecní úřad Pravy, Pravy čp. 47, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00580538
Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00274011
Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00580619
Obecní úřad Podůlšany 42, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00580635
Obecní úřad Libišany, Libišany 40, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00273899
Obecní úřad Plch, Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00580627
Obecní úřad Staré Hradiště, Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 00274305
Úřad městského obvodu Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČO: 00274046
Obecní úřad Hrobice, Hrobice čp. 28, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00273635
V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád
vydává opatření obecné povahy
spočívající ve
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-37655-1/ČJ-2019-170606 dne 13. 5. 2019
s t a n o v í
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení uzavírky silnic z důvodu konání sportovní akce CZECHMAN Triatlon 2019.
Strana 2 (celkem 3)
Žadatel: OMT z.s., Živanice 33, 533 42 Živanice, IČO 01528122
K označení použijte značky:
 dopravní značení a dopravní zařízení dle návrhu v předložené žádosti
 dopravní značení bude umístěno a užito dopravní značení a dopravní zařízení v souladu s TP65 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se řídí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno s dostačeným časovým předstihem
 bude prováděna průběžná kontrola dopravního značení na objízdných trasách a případné nedostatky budou neprodleně odstraněny
Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky schváleného typu
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní
Platnost úpravy: 1. 6. 2019 / 7:00 hod. – 22:00 hod.
2. 6. 2019 / 8:30 hod. – 15:00 hod.
Důvod: sportovní akce
Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
Odůvodnění:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel podklady k žádosti společnosti OMT z.s.. Jedná se o povolení úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikací dle předložené situace, z uvedeného důvodu, s návrhem na provedení dopravního opatření v termínu 1. 6. 2019 / 7:00 hod. – 22:00 hod. a 2. 6. 2019 /8:30 hod. – 15:00 hod.
K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření pod č.j. KRPE-37655-1/ČJ-2019-170606, a to v následujících znění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích požadujeme následující:
 bude umístěno a užito dopravní značení a dopravní zařízení v souladu s TP65 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se řídí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno s dostačeným časovým předstihem
 bude prováděna průběžná kontrola dopravního značení na objízdných trasách a případné nedostatky budou neprodleně odstraněny“
Správní orgán připomínky policie zohlednil a doplnil požadavky policie k navrženému dopravnímu značení. Na těchto podkladech správní orgán vydává opatření obecné povahy.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.
Mgr. Tereza Korytárová „otisk úředního razítka“
referent odboru dopravy
Strana 3 (celkem 3)
Přílohy: situační plány s DZ
Obdrží:
OMT z.s., Živanice 33, 533 42 Živanice, IČO 01528122
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, IČ: 00085031 (DS)
Krajské ředitelství policie, Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Krajský úřad PK, ODSH, Komenského 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 (DS)
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 (DS)
Obec Staré Ždánice, 533 44 Staré Ždánice, IČ: 00274321 (DS)
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490 (DS)
Obec Srch, Pardubická 100, 533 52, Srch, IČO: 00274283 (DS)
Obec Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00274160 (DS)
Obec Křičeň, Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO:00580554 (DS)
Obec Pravy, Pravy čp. 47, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00580538 (DS)
Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00274011 (DS)
Obec Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00580619 (DS)
Obec Podůlšany 42, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00580635 (DS)
Obec Libišany, Libišany 40, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00273899 (DS)
Obec Plch, Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00580627 (DS)
Obec Staré Hradiště, Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 00274305 (DS)
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČO: 00274046 (DS)
Obec Hrobice, Hrobice čp. 28, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00273635 (DS)
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic, na úřední Města Lázně Bohdaneč a Úřadu městského obvodu Pardubice VII, na úřední desce obce Staré Ždánice, Dolany, Srch, Rohoznice, Křičeň, Pravy, Opatovice nad Labem, Stéblová, Podůlšany, Libišany, Plch, Staré Hradiště a Hrobice.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.
vypraveno dne:
vyvěšeno dne: ………….......................... sejmuto dne: ..................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
.............................................................................................................

Zveřejněno dne 16.5.2019