Ustavující zasedání

Zastupitelstva obce Křičeň

se koná dne 1.11. 2018 od 19:00 hodin

Program jednání:

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu ,návrhové komise a zapisovatele; složení slibu členů zastupitelstva
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty

       a) určení počtu místostarostů

       b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

               c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

       d) volba starosty

       e) volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

       a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

       b) volba předsedy finančního výboru

       c) volba předsedy kontrolního výboru

       d) volba členů finančního výboru

       e) volba členů kontrolního výboru

  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.
  2. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
  3. Příspěvky u příležitosti životních jubileí; příspěvky u příležitosti vítání občánků
  4. Zřízení komise pro životní prostředí

a) volba předsedy komise pro životní prostředí

      b) volba členů komise pro životní prostředí

  1. Zřízení komise kulturní a sociální.

a) volba předsedy komise kulturní a sociální

       b) volba členů komise kulturní a sociální

10. Schválení žádosti o pořízení Územní studie pro zastavitelnou plochu Z2 vymezenou

       v Územním plánu obce Křičeň

11.Diskuze

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 24.10. 2018