Čj:OUK00220180319

Záměr obce Křičeň

č. 1 / 2018

prodej pozemku v katastru obce Křičeň

Na základě žádosti o odkup pozemku projednané Zastupitelstvem obce Křičeň na zasedání dne 12.9.2017 bod č.3

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, vyhlašuje záměr na prodej části pozemku ve vlastnictví obce Křičeň v katastrálním území Křičeň:

Část pozemku 71/2 o výměře 1000m2 stávající parcelní číslo 71/2 dle geometrického plánu

222-11/2018 nově vzniklý pozemek označen parcelním číslem 71/20. Geometrický plán se zaměřením dotčeného nově vzniklého pozemku je k dispozici na Obecním úřadě Křičeň během úředních hodin.

Tento záměr bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů .

Dokument ke stažení zde

Vyvěšeno na úřední desce: 19.3. 2018

                                                                                                                                                                                                   Sejmuto : 4.4. 2018