Informace voličům o době a místě konání II. kola volby

prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,

                            

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu Křičeň, Křičeň 88 pro voliče s trvalým pobytem na území obce Křičeň.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

                                                                                             

V  Křičeni dne 18.1.2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………

                                                                                                      podpis starosty

                                                                                                                                (hranaté razítko obecního úřadu)

vyvěšeno na elektronické úřední desce 18.1.2018