Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta      

České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                            

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88 pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 9. ledna 2018, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.

                                                                                                                                            

V obci Křičeň dne 17. 12. 2017                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                             ………………………………

                                                                                                                                                                                  Petr Čičko, starosta obce

Vyvěšeno: 17. 12. 2017                                                           Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 17. 12. 2017

Sejmuto   :                                                                                                                  sejmuto :