Oznámení voličům o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 20. a 21. října 2017

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                            

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu Křičeň, Křičeň 88 pro voliče s trvalým pobytem na území obce Křičeň.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 

 

Pro vylepení volebních plakátů vyhrazuji dle §16 odst.4 zákona vývěsku u obchodu a autobusové zastávky "Křičeň"

                                                                                             

V Křičeni dne 2.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ………………………………

                                                                                                                      podpis starosty

 

Dokument v elektronické podobě ke stažení zde

vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.10.2017