Místo konání: Obecní buňky za obchodem

Začátek schůze: v 19.00 hodin

Přítomni:

Za obec: členové Zastupitelstva obce Křičeň - Petr Čičko, Ing. Jaroslava Plačková, Ing. Jan Loskot, Ladislav Malý, Kateřina Hanzlová, Milan Kalhous

Za a.s. Stavoka Kosice: Pan Hušek a pan Valenta (stavbyvedoucí)

Občané Křičeně - velice hojná účast; dá se předpokládat účast zástupců všech nemovitostí

Zapisovatelka: Jaroslava Plačková

Program jednání:

„Gravitační splašková kanalizace obce Křičeň

1. Představení plánované stavby

2. Jak bude stavba probíhat

3. Kanalizační přípojky

4. Plánovaná omezení v průběhu výstavby

5. Otázky a odpovědi

6. Závěr

Zápis z jednání:

1. Úvodní přivítání a základní informace o kanalizaci - Petr Čičko, starosta obce

2. Vystoupení zástupců Stavoky Kosice, a.s.

- gravitační splašková kanalizace se dvěma přečerpávacími stanicemi

- připojit by se měli všichni

- už se začalo s přípravnými pracemi

- nejprve se budou budovat přečerpávací stanice

- kanalizace by měla být hotova do konce roku 2017

- technika přinese částečné omezení

- stavbyvedoucím bude pan Valenta

- snaha o co nejmenší omezení

- stavět se bude po etapách

- před etapou obejdou zástupci Stavoky občany a dohodnou s nimi přímo místo, kde a jak budou napojeny přípojky; nafotí ploty a domy v souvislosti s možnými reklamacemi (např. praskliny v domech)

- pokud by si někdo umístění přípojky později rozmyslel, náklady by si musel uhradit sám

- občan musí zjistit, kde má odpady

- občan vyplní formulář ohledně umístění přípojky

- obec udělá hlavní kanalizační řády a každému přípojku k hranici jeho pozemku

- budou vybudovány revizní „šachtičky“; místo, kde se bude předávat odpad do obecního řádu

- do kanalizace pouze splašky; ne dešťová voda!

- platit se bude pouze za splašky, které budou přiváděny do ČOV; ne dešťová voda; je to důležité, neboť v případě, že by tam šla i dešťová voda, náklady by se zvyšovaly, a to by se promítlo i do ceny pro občany

- doprava: bude se projíždět stavbou; ve výjimečných případech je možné komunikaci uzavřít (přechodně)

- harmonogram: nejprve výtlak do Bukovky a 2 čerpací stanice (1 stanice za obcí k Dolanům vpravo a 1 stanice u koupaliště)

- autobusová doprava bude normální; je možné přemístění autobusové zastávky

- čerpací stanice mají průměr 240 cm, jsou v hloubce 5,5 m; zdržení 4-6 hodin; není cítit

- šachtička je v průměru 30 cm do 1 m od hranice pozemku na území občana

- každá nemovitost musí mít šachtičku svoji

- pokud nelze šachtičku umístit na pozemku u nemovitosti, ve výjimečných případech po domluvě s obcí i na obecním pozemku

- hlavní potrubí má průměr 30 cm; napojení 15 cm

- hlavní kanalizace je umístěna v hloubi cca 2 – 3,5 – i více m; blíže uvedeno v projektu

- práce začínají v 7.00 a končí v 16.00; snaha, aby bylo do večera vše zasypáno a majitelé si mohli dát auta do garáží

- možnost oficiálního nákupu trubek od Stavoky

- čistička u nemovitosti musí mít povolení; pozor na jeho časové omezení; v případě, že je v obci kanalizace, nemusí být povolení prodlouženo

- z domácí čističky nesmí být vypouštěna voda do kanalizace

- přečerpávací stanici není třeba oplotit; víka jsou zamykatelná; stanice není hlučná

- pro případ poruchy jsou součástí přečerpávací stanice 2 čerpadla, ta se střídají; porucha je hlášena správci

- v případě vypnutí proudu je možnost využít záložního zdroje

- přečerpávací stanice - záruka 3 roky

- pozor na vlhčené ubrousky ! problém!

- obec bude uzavírat smlouvy, ve kterých bude uvedeno i to, co do kanalizace nepatřící

- každý majitel nemovitosti písemně odsouhlasí umístění šachtičky

- s kostkami se do budoucna nepočítá

- ohledně nové silnice musí dojít k dalšímu jednání všech dotčených subjektů

- dešťová kanalizace se bude dělat zároveň s kanalizací splaškovou

- pokud by si chtěl někdo nově zavést vodu, musí nyní; pak už to Stavoka neumožní

- dozor za obec Křičeň - určen Ing. Jan Loskot

- budou probíhat kontrolní dny; případné připomínky pan Valenta (bude poskytnut kontakt)

- denně se bude pohybovat v obci cca 2 x 5-6 zaměstnanců Stavoky; možno i skupina třetí

- každý majitel nemovitosti musí nahlásit, zda vlastní studnu (bez ohledu na to, zda ji používá); je to velice důležité pro případné reklamace ohledně snížení stavu vody ve studni

- v obci budou deponie písku a štěrku; nebrat!

- všechny další informace budou konzultovány individuálně s majiteli nemovitostí

V Křičeni dne 18. října 2016

Zapsala: Jaroslava Plačková