Obec Křičeň

VYBRANÉ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI - PŘEHLED ZA ROK 2016

ODPADKOVÉ KOŠE V ČEKÁRNÁCH

V únoru 2016 byly zakoupeny 2 ks odpadkových košů. 1 ks byl umístěn v čekárně u autobusové zastávky Křičeň - zastávka a 1 ks v čekárně u zastávky Křičeň - odbočka.

SKÁCENÍ STARÝCH LIP U HŘBITOVA

A PROSCHLÝCH BŘÍZ V ALEJI

Ve spolupráci se správcem obecního lesa bylo provedeno, na základě posouzení vnějšího stavu stromů, skácení několika starých lip u hřbitova. Po jejich skácení bylo zjištěno, že jsou totálně shnilé a že lze předpokládat takový stav i u ostatních stromů. U všech byl totiž kdysi proveden obdobný radikální zásah - seříznutí vršků. Do nich pak zatékala voda a lípy shnily. Mnozí z vás si jistě všimli, v jakém stavu skácené lípy byly. Na základě toho lze předpokládat, že ve stejně špatné kondici budou i ostatní lípy (což je koneckonců vidět i při pohledu zvenčí). Z toho vyplývá, že je třeba do budoucna skácet úplně všechny lípy kolem hřbitova. Ty stávající nemají žádnou perspektivu. Zároveň je uvažováno i s výsadbou stromů nových, avšak už by se jednalo spíše o túje, které nevyžadují každoroční stříhání, působí velice hezky a navíc by z nich nebyl nepořádek na hřbitově (padání květů a listů).

Skáceny byly i některé břízy. Výběr byl proveden správcem lesa. Tam se jednalo i o stromy, které byly prasklé podélně a při větru by mohlo dojít k jejich rozlomení a pádu.

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Vzhledem k tomu, že po aktuálně skácených stromech zůstaly pařezy, bylo objednáno jejich odfrézování. Původně bylo počítáno s počtem pařezů kolem 15, avšak při fyzické kontrole v celé obci bylo objeveno těch pařezů neskutečné množství; konkrétně 50 (od těch menších až po ty největší - např. u hřbitova).

Je pravda, že po celá léta se stromy kácely, ale už nikdo se nikdy nezabýval odstraněním jejich pařezů. Ty pak velice nepříjemně komplikovaly sekání trávy, nepůsobily vůbec hezky, a v neposlední řadě by byly překážkou i pro výsadbu stromů nových. Proto byla oslovena firma STIMMA z Ústí nad Orlicí, která odfrézování pařezů zajišťuje. Za účasti 2 zástupců obce byly pracovníkem firmy jednotlivé pařezy změřeny (průměr, výška) a celková cena za likvidaci všech pařezů byla stanovena na 17 500,- Kč (bez DPH). Normální cena za likvidaci 1 pařezu činí v průměru cca 500,- Kč, takže tato nabídka byla přijata. Doprava fakturována nebyla.

STROM SOLITÉR NA KOUPALIŠTI - prořezání suchých větví

(zřejmě javor babyka J)

Určitě si každý z vás všiml, jak velký a nádherný strom máme na koupališti. Nicméně, problém byl ten, že z něho odpadávaly suché větve a ty mohly zranit všechny, kteří se nacházeli v jeho blízkosti; včetně toho, že byla ohrožena i doprava na blízké komunikaci.

Proto bylo objednáno prostříhání jeho suchých větví.

Oslovena byla firma, která se tímto zabývá a která provádí prořez horolezeckou technikou. Pokud by Vás to zajímalo, uvádíme i odkaz na danou firmu:

www.pracolezec.cz/firmy/.

Nabídková cena činila 3 600,- Kč a cena za dopravu byla stanovena na 800,- Kč (od Ústí nad Labem). Akce byla realizována dne 17. 3. 2016. Jak měli někteří z vás možnost vidět, takový prořez není vůbec jednoduchý; je velice náročný a nebezpečný. Bylo nám doporučeno, že by bylo dobré jednou si objednat celkové prořezání tohoto stromu. Po ukončení celé akce bylo zajímavé, kolik suchých větví se v koruně takového stromu skrývalo. Tímto zásahem jsme jistě eliminovali nebezpečí, které v sobě suché větve skrývaly, resp. jejich pád.

OSTŘÍHÁNÍ JAVORŮ V OBCI, OSTŘÍHÁNÍ LÍPY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

V měsíci březnu bylo provedeno ostříhání javorů v obci . Zároveň byla upravena lípa na dětském hřišti; ta zasahovala i na soukromý pozemek. Na úpravě zeleně se podíleli 2 pracovníci z Křičeně a 1 pracovník z Kosic se svými pomocníky.

SOLITÉRNÍ STROM V OBCI (před čp. 1)

Jistě si každý z nás uvědomuje unikátnost historického stromu před čp. 1. V této souvislosti si dovolujeme oslovit občany, zda by neměli nějakou radu, jak ošetřit jeho poškozený kmen. Budeme vděčni za každou radu. Jinak, je veliká škoda, že se nemůže rozvinout v plné své kráse na nějakém volném prostranství.

ÚPRAVA TÚJÍ U ODBOČKY KE HŘBITOVU

V souvislosti s umístěním zrcadla u odbočky ke hřbitovu muselo dojít k radikálnímu snížení vzrostlých tújí (jedná se o soukromou zeleň, nikoli o obecní), neboť jediné místo, kam bylo možné zrcadlo umístit, bylo právě tam. A jak každý „zahrádkář“ ví, musí se počítat s tím, že při tak radikální úpravě se nelze vyhnout odhalení „holých“ větví. Na někoho to samozřejmě může působit negativně, ale je téměř stoprocentní pravděpodobnost, že takto upravené túje obrostou a budou z nich hezké stromečky.

ÚPRAVA KEŘŮ PODÉL CESTY KE HŘBITOVU

Možná jste si všimli, že z areálu Agrodružstva prorůstaly větve pletivem podél cesty ke hřbitovu. Tyto větve už značně komplikovaly sekání trávy na plochách podél plotu; byly proto ořezány a odklizeny.

OPRAVA STŘECHY NAD OBCHODEM, ODSTRANĚNÍ NÁPISU „KOLONIÁL“

Z důvodu havarijního stavu střechy nad obecním obchodem byla provedena

její oprava. Děkujeme panu Švadlenkovi. Zároveň děkujeme našemu panu kováři, panu Kvapilovi, za pomoc při odstranění nápisu „KOLONIÁL“; na základě našeho požadavku. Tento „nápis“ byl ve velice neutěšeném stavu, byl zcela zrezivělý, a protože už přestal plnit svoji funkci, byl odstraněn.

VYČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

Dne 25. 3. 2016 bylo provedeno vyčištění koupaliště. Děkujeme členům HZS Křičeň i všem ostatním, kteří pomáhali.

LAVIČKY

V měsíci dubnu byly usazeny 2 ks nových parkových laviček. 1 lavička nahradila starou lavičku na dětském hřišti v obci a druhá byla umístěna k autobusové zastávce Křičeň Agro. V zásobě máme ještě 3 ks, ale ty budou zabudovány až po kanalizaci a silnici.

ZÁHON U POMNÍKU PADLÝCH

Dne 14. 4. 2016 byly vysázeny okrasné keříčky na záhonu u „Památníku padlých“. Před výsadbou byla provedena docela náročná úprava tohoto záhonu, a to v tom smyslu, že musela být vyvezena stávající zemina; ta byla plna kořenů. Nahrazena byla zeminou kvalitní. Tento záhon byl opatřen fólií a byl zasypán kamínky. Bohužel, v písníku v Dolanech již neměli k dispozici větší strukturu těchto kamínků (ty jsou např. před OÚ nebo na hřbitově) a nevědělo se, zda někdy ještě vůbec budou, a proto jsme se rozhodli zasypat to kamínky drobnějšími, rovněž z Dolan a z posledních zásob.

Věříme, že daná úprava jenom podtrhne to, jak si vážíme všech, jejichž jména jsou zaznamenána na desce pomníku, ale i všech ostatních, kteří obětovali své životy.

Za zmínku stojí také to, že jsme výsadbou okrasného keříčku zvýraznili kámen, který je umístěn vlevo od pomníku a na kterém je vyryta upoutávka na Masarykovu lípu, která stojí za ním. Věděli jste o tomto kameni a o tom, že tam je Masarykova lípa? J

OBNOVENÍ BŘEZOVÉ ALEJE KE HŘBITOVU

V sobotu dne 16. 4. 2016 byla provedena za trvalého deště (J ) výsadba 60 ks sazenic břízy bělokoré s cílem obnovit a doplnit klasickou březovou alej ke hřbitovu.

Dodavatelem těchto stromků je Tomáš Dobrovský, Kobylnice 51 u Mladé Boleslavi. Cena za 1 sazenici byla 249 Kč; výška 180 - 200 cm, v kontejneru.

Byly zkoumány možnosti nákupu i v našem okolí, ale bohužel, v nabídce byly pouze malé stromečky. Dopravu zajistil Ing. Jan Loskot s použitím obecního nákladního automobilu. Vysázení bylo realizováno prostřednictvím pracovníků obce ve spolupráci s členy zastupitelstva. Výsadby bříz se zúčastnili: Ing. Jan Loskot, Ladislav Malý, Petr Čičko, Kateřina Hanzlová, Břetislav Diviš, Jaroslav Havelka, Ing. Jaroslava Plačková.

Vzhledem k tomu, že naším cílem je, aby březová alej vedla až ke hřbitovu, rozhodli jsme se pro objednání dalších 64 ks břízek. Je to neuvěřitelný počet, ale je to tak. Břízky se vysazovaly 4 m od sebe, tak, jak to bylo původně. Tuto výsadbu již zajistili zaměstnanci obce.

Celková částka, která byla do výsadby březové aleje investována, činila 36 731,- Kč. V této položce jsou zahrnuty i chrániče a bambusové tyčky k jednotlivým sazenicím.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic proběhlo poprvé v prostorách fotbalového hřiště. Na přípravě se podíleli, kromě členů sociální komise - v čele s Kateřinou Hanzlovou, především členové Sportovního klubu Křičeň. Všem za perfektní přípravu děkujeme! Určitě byli všichni spokojeni!

ÚKLID PŮDY OBECNÍHO ÚŘADU

Jak šel čas, postupně se nakupila spousta věcí, včetně starého nábytku, na půdě Obecního úřadu v Křičeni. A protože půda byla téměř celá zaplněna, bylo nutno přikročit k takovému opatření, aby se tento půdní prostor vyklidil a uklidil. Na úklidu se částečně podíleli členové HZS, ale i zaměstnanci obce. Děkujeme!

 

ZVONIČKA

Naší snahou bylo dát do pořádku i zvoničku. Nicméně, na základně odborného posudku bylo konstatováno, že investovat do její opravy nemá smysl, neboť je ve velmi špatném stavu.

Vzhledem k tomu, že už je součástí obce pár desítek let, bylo rozhodnuto, že necháme vyhotovit zvoničku novou (v kopii). Zvon je zachován a prý jsou nahoře i listiny, které informují o tom, kdy byla tata zvonička naposledy opravena. No není to zajímavé? J

NOVÝ POSTŘIKOVAČ NA PLEVEL V OBCI

V měsíci květnu jsme zakoupili nový postřikovač.

Stávající postřikovače byly na záda, byly velice těžké, bylo třeba neustálé pumpování vzduchu; z hlediska fyzické námahy byly tedy velice náročné.

Název nového postřikovače - Akumulátorový postřikovač VX ELEKTRIC MAROLEX , vozíkový. Cena: 6 699,- Kč

Nový postřikovač se tedy nechává nabíjet. Je velice lehký, je na kolečkách a dobře se s ním manipuluje. A aby byla s ním manipulace ještě dokonalejší, byla zakoupena klasická malá modrá kárka, pomocí které lze tento postřikovač přemístit i na větší vzdálenosti.

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH - 2. etapa

Dne 19. 5. 2016 proběhla druhá etapa vyfrézování pařezů v obci. Skryto bylo ještě 27 ks. Důvodem vyfrézování bylo především to, že pařezy komplikovaly práci při sekání travnatých ploch. Tímto by měla být všechna prostranství od „zapomenutých“ pařezů „vyčištěna“.

ÚPRAVA PROSTORU U KŘÍŽKU

Vzhledem k tomu, že prostor kolem křížku se velmi špatně udržoval, bylo zde, po pokládce fólie, provedeno zakůrování mulčovací kůrou. Pro hezčí vzhled tu byly vysázeny okrasné keříčky a skalničky. Výběr pro umístění těchto okrasných rostlin byl velice problematický, neboť celý záhon je v zemi zaplněn silnými kořeny od přerostlých, a později vykácených, bobkovišní.

Konečná úprava byla provedena dne 19. 5. 2016 pokládkou 10 menších solitérních kamenů. Ty plní funkci nejen estetickou, ale i zátěžovou.

ÚPRAVA ZÁHONU PŘED HŘBITOVEM

Po skácené lípě vznikl před vchodem do hřbitova vpravo „neutěšený prostor“. Proto došlo k jeho úpravě. Nebylo to nic jednoduchého, neboť v zemi bylo plno kamenů a jílu. Nakonec se podařilo vzniklý záhon upravit, srovnat do roviny, položit fólii a nasázet okrasné keříčky. Vzhledem k tomu, že na toto místo nelze dát mulčovací kůru (rozhrabávání ptáky a domácími mazlíčky), bylo provedeno zasypání okrasnými kamínky.

V této souvislosti věříme, že majitelé dohlédnou na to, aby jejich pejskové nechali nový záhon, resp. tam nasázené keříčky, bez povšimnutí. J Takové „návštěvy“ by tyto rostliny totiž nemusely „přežít“.

SETKÁNÍ SENIORŮ DNE 21. 5. 2016

V buňkách za obchodem proběhlo tradiční setkání seniorů.

Děkujeme členům sociální a kulturní komise; také děkujeme našim sportovcům za pomoc při zajištění této akce.

OBNOVA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA PŘED OBCHODEM

Jistě jste si všimli, že časem zrcadlo u obchodu (při příjezdu od Bukovky) - místo, aby ukazovalo auta přijíždějící od Lázní Bohdaneč, ukazovalo auta přijíždějící od Bukovky. Byla tedy oslovena společnost „Dopravní značení Pardubice“ ohledně nápravy. K otočení zrcadla došlo pravděpodobně v důsledku silného větru. V současné době je tedy zrcadlo funkční. Správné nastavení proběhlo dne 16. 5. 2016.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli na úklidu chodníků i jiných obecních prostor! Velice si toho vážíme!!!

ÚZEMNÍ PLÁN KŘIČEŇ

Vzhledem k tomu, že obec Křičeň neměla dlouhodobě dokončen „Územní plán“, bylo třeba provést potřebná opatření k nápravě. Osobou, která byla zastupitelstvem pověřena v této věci jednat, je Ing. Jaroslava Plačková, místostarostka. V současné době se návrh ÚP Křičeň nachází na Magistrátu města Pardubic.

ZÁHON U KŘÍŽKU

V prostoru kolem křížku byla provedena výsadba okrasných keříčků a skalniček. Opět byly zvoleny rostliny pomalu rostoucí, a to v kombinaci s nenáročnými skalničkami (nelze zasadit rostliny do hloubky kvůli kořenům po odstraněných bobkovišních).

Položená fólie byla nejprve zakryta mulčovací kůrou, tu nám však rozhrabávali ptáčkové, a proto, když se naskytla možnost zakoupit okrasný kamínek v Dolanech, nahradili jsme mulčovací kůru těmito kamínky.

POSEZENÍ U CESTY K BOHDANEČSKÉMU LESU

Podél cesty k lesu byla umístěna 2 posezení. Jsou zpracována zcela v přírodním duchu; věříme, že se vám líbí! J Obě posezení byla umístěna na místech, která po celá desetiletí působila neutěšeně, neboť konkrétní podmínky nedovolovaly tato místa obhospodařovat (triangulační body s kameny a s betonem v zemi i nad zemí, plevel; nemožnost obhospodařování díky vzrostlé vrbě i dole za mostkem).

Na mostku bylo umístěno po obou stranách dřevěné zábradlí, stejně tak za posezením u potůčku.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali těm majitelům pozemků, kteří nám umožnili, abychom si do těchto lokalit posezení umístili. A navíc, bez jakékoli kompenzace!

A za to jim náleží velké poděkování! Moc si toho vážíme!

Děkujeme také panu Vladimíru Pavlíkovi z Křičeně, který tato posezení, včetně dřevěného zábradlí, vyrobil. Podílel se i na jejich zabudování do země, včetně úpravy terénu. Práce to nebyla vůbec lehká! Posléze byla místa u posezení zasypána drobnějším kačírkem.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KŘIČEŇ

Dne 29. června 2016 proběhlo otevírání obálek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 zájemců.

Firmou, která tuto soutěž vyhrála, je Stavoka Kosice a.s.

Podrobné informace ke kanalizaci byly podány na veřejné schůzi, která se konala dne      18. října 2016 v obecních buňkách za obchodem.

AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA - KŘIČEŇ ZASTÁVKA

Dne 15. 7. 2016 byla provedena výmalba čekárny a natření lavičky. Barva je malinko „veselejší“ J, ale vzhledem k tomu, že tam nastupují hlavně děti, věříme, že ony takovou barvu vítají. J

Snahou bylo, aby bylo zlikvidováno i trní za čekárnou. Bohužel, při bližším prozkoumání bylo zjištěno, že celý tento prostor je hustě porostlý ostružiním a je téměř neprostupný. Zlikvidovat tuto vegetaci by vyžadovalo nepřiměřené úsilí i náklady. Ale vzhledem k tomu, že to není pozemek obce, bylo od tohoto úmyslu nakonec ustoupeno.

PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Úklid veřejných prostranství probíhal průběžně (včetně postřiku plevele a zalévání nově vysazených bříz a ostatních okrasných stromečků).

Kromě sečení trávy byla provedena např. úprava travnatých ploch podél chodníků od obchodu ke koupališti. Nejen, že to hezky vypadá, ale navíc se to i lépe udržuje. Také byly uklizeny chodníky kolem pomníku a v areálu za pomníkem. Natřena byla i rezivějící vstupní branka do areálu pomníku. Rovněž byly uklizeny prostory před vstupem do buněk za obchodem. Samozřejmostí je i péče o prostory na hřbitově. Byly provedeny úpravy cesty k „Bohdanečskému“ lesu (zarovnání nerovností navezením zeminy). Byly vykopány kořeny na navazující cestě v lese, takže už tam mohou pěší i cyklisté, aniž by hrozilo nebezpečí úrazu. Byla uklizena i zastávka u AGD.

Poděkování našim pracovníkům - Břetislavu Divišovi a Jaroslavu Havelkovi, Vladimíru Pavlíkovi a také Pavlu Štěchovi.

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ NA CHOVÁNÍ OBYVATEL UBYTOVNY

Na základě stížností mnoha občanů Křičeně na chování obyvatel ubytovny (nepořádek u laviček, odhazování všech obalů od nápojů do trávy podél cest, rušení nočního klidu, …) byl vyzván její správce, zda by nemohl v této věci obci pomoci a provést taková opatření, která by daný problém vyřešila. A tady nelze jinak, než vyslovit velké poděkování za vstřícnost, s jakou se k danému postavil. Děkujeme!

CO NÁS TRÁPÍ!

Přesto, že jsme si stěžovali na chování obyvatel ubytovny, nelze vyloučit ani to, že nepořádek v obci a za obcí dělají i občané Křičeně (zvláště při cestě z restaurace ubytovny do vsi, u posezení; odhozené láhve u laviček, odhozené ostatní obaly od nápojů do trávy, do příkopů před zahrádkami). Nebýt ochotných lidí, kteří to pak po nich dobrovolně uklízejí, asi by to nebyl hezký pohled. Nelze samozřejmě všechny uhlídat, ale věříme, že si každý sám za sebe uvědomí, jak by se měl chovat a mělo by mu záležet na tom, abychom měli kolem sebe hezké prostředí. Věříme, že se o to všichni budeme snažit!

Psí a kočičí exkrementy. Určitě máme všichni rádi své miláčky. Nicméně, dovedeme se o ně postarat tak, aby jejich exkrementy neobtěžovaly občany?

Ohledně úklidu tzv. „Lakovny“ byl majitel daných pozemků, písemně vyzván

Ing. Jaroslavou Plačkovou k nápravě. Skutečnost je taková, že pokud někdo neudržuje svůj pozemek, porušuje svým přístupem povinnosti stanovené § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení ukládá všem vlastníkům pozemků i jejich uživatelům povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Zjednodušeně řečeno, majitel musí svůj pozemek udržovat.

A protože majitel „lakovny“ již některé kroky v tomto směru učinil, věříme, že se nápravy nakonec dočkáme v celém areálu!

INFORMACE (okrasný kamínek na záhony)

Vzhledem k tomu, že od mnohých z vás máme zpětnou reakci ohledně záhonků, resp. okrasných kamínků (většině z vás se moc líbí J), možná byste si přáli takovou úpravu i doma. Kromě toho, že to hezky vypadá, je to relativně levné a navíc trvalé a bezúdržbové (mulčovací kůru musíme neustále doplňovat).

Možná by Vám přišla vhod následující informace. Tento kamínek objednáváme v Dolanech na telefonním čísle 724 612 190. 1 tuna stojí cca 800,- Kč, což je cena nesmírně výhodná. Navíc si můžete objednat i dovoz, anebo si je sami naložit. Služby, které nám tam poskytují, jsou perfektní.

A když uvážíme, že by taková úprava byla na mnohých zahrádkách, nebylo by to úžasné?

Bylo by to „v jednom duchu“ a celkově by to vypadalo určitě krásně! Už teď jsou reakce od „cizích“, že tady máme hezké záhonky a to určitě potěší! J Prostě by to byla taková „Kamínková Křičeň“. J

NATŘENÍ PLOTU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

V rámci péče o majetek obce byl v měsíci srpnu proveden nátěr plotu před budovou obecního úřadu. Vybrána byla černá barva, která více podtrhuje, dnes již památeční, kovářskou práci.

ÚKLID PODÉL CHODNÍKU K AGD KLAS KŘIČEŇ

Protože i tato oblast náleží obci, byl zajištěn úklid podél chodníku k administrativní budově AGD Klas Křičeň.

ZÁBRADLÍ U POSEZENÍ

V srpnu byla dokončena instalace dřevěného zábradlí k posezení u cesty k „Bohdanečskému“ lesu.

INSTALACE ODPADKOVÝCH KOŠŮ U POSEZENÍ K LESU

Byly nainstalovány odpadkové koše ke dvěma posezením u cesty k „Bohdanečskému“ lesu. Koše jsou kovové a jsou zabudovány v zemi. Kov byl volen z hlediska bezpečnosti; abychom předešli případnému vznícení koše z umělé hmoty. Zároveň to byly v podstatě jedny z nejlevnějších košů, které splňovaly naše požadavky. 1 ks stál 1 248,- Kč, včetně DPH. Doprava stála 290,- Kč.

KOLAUDACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

Kolaudace sportovního areálu je, bohužel, velký problém. O potřebě této kolaudace se mluví přes 10 let. Za tu dobu byly na hřišti provedeny různé úpravy; za tu dobu se změnily zákony; za tu dobu, bohužel, nebyly provedeny některé úkony, které provedeny být měly.

V první řadě musela obec zadat aktualizaci projektu. To znamená, že původní projekt musel být upraven tak, aby odpovídal skutečnému stavu.

Ne všechny dokumenty, které jsou potřeba k tomu, aby byla kolaudace dovedena ke zdárnému konci, jsou k dispozici. Takže součástí příprav ke kolaudaci je i jejich zajišťování.

Další součástí příprav bylo i zadání geometrického plánu sportovního areálu. Toto pro nás zajistila veřejná obchodní (geodetická) společnost MAPING, Pardubice - Semtín. A na základě aktuálního vyměření jsme zjistili, že hranice pozemku hřiště, která je tvořena plotem (pletivo), umocněna  habrovým plotem, je posunuta v zadní části do soukromého pozemku. A to posunutí je dosti značné ; jedná se o 23,4 m. Nikdo dnes nedokáže vysvětlit, jak k takovému pochybení mohlo dojít. A protože součástí kolaudace je i plot, musí být podél této zadní hranice (oficiální) vybudován plot nový (pletivo). Problematická je i hranice vpravo při pohledu z obce. Ani tady nevede plot po hranici obecního pozemku. Pro kolaudaci je třeba řešit i toto, což je poměrně komplikované.

REVIZE TELEFONNÍCH ROZVODŮ

Vzhledem k tomu, že telefonní rozvody, včetně sloupů, nejsou právě zkrášlujícím prvkem obce, byl mezi občany proveden průzkum ohledně jejich využívání.

Ankety se zúčastnilo celkem 22 zástupců čísel popisných. Z celkového počtu 22 vyslovilo žádost o odstranění telefonního sloupu 15; 3 se vyslovili pro ponechání telefonních rozvodů, i když je nevyužívají a 4 se vyjádřili pro ponechání z důvodu aktuálního využití.

Všechny tyto informace byly poskytnuty a.s. „Česká telekomunikační infrastruktura“ (CETIM). Její zástupci nás informovali o tom, že na základě toho částečnou úpravu telefonních rozvodů provedou, avšak je to samozřejmě dosti omezené. Nelze opomenout ani to, že některé sloupy jsou využity k rozvodu místního rozhlasu. Určité úpravy už provedeny byly.

Ještě jednou připomínáme, že jsme původně požádali o zabudování telefonních rozvodů do země (v souvislosti s výstavbou kanalizace), ale investice by byla tak vysoká, že kvůli několika uživatelům by se to nevyplatilo.

Škoda, že tyto rozvody nebyly dány do země přímo!

„ZÁHADNÁ BUDOVA - HALA“ U CESTY KE HŘBITOVU VPRAVO

Již několik let občané přemýšleli nad tím, co je to za budovu, která není nijak označena a která je obestřena tajemstvím. A vyvstávala otázka: „Není tam něco nebezpečného?“

A protože nejasné věci vyvolávají zbytečné úvahy, tím nejrozumnějším řešením bylo oslovení příslušných úřadů, aby nám potvrdily, že z tohoto objektu žádné nebezpečí životnímu prostředí ani občanům nehrozí.

Kontrola byla provedena zástupci Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí. Z této kontroly byl obci zaslán protokol. Závěr: Žádná pochybení zjištěna nebyla.

TRIANGULAČNÍ BODY U CESTY K LESU

Byly natřeny tyče, které označují triangulační body - u horního posezení. Zároveň pracovníci obce provedli pomocí techniky jejich narovnání. Konečně po tolika letech! J

SETKÁNÍ SENIORŮ

V sobotu dne 8. října 2016 se uskutečnilo v obecních buňkách setkání seniorů. K poslechu i k tanci hrála skupina „Čtyřlístek“. Zde je namístě poděkovat předsedkyni kulturní a sociální komise paní Kateřině Hanzlové, která ve spolupráci se svým týmem všechno opět perfektně zajistila. Počet účastníků byl 22 a je škoda, že nepřišli i ostatní pozvaní. Věříme, že při dalším setkání už nás bude více! J

KONTEJNER U HŘBITOVA

Likvidace odpadků u hřbitova nebyla vůbec jednoduchá. Kontejner, do kterého byly odpadky vhazovány, byl již staršího typu a nebyl k dispozici přepravní prostředek, který by daný kontejner vyvezl. Bylo tedy nutné všechen odpad přeložit do jiného kontejneru a zároveň ten starý přemístit mimo stávající plochu. Na jeho místo byl umístěn kontejner nový (jeden z nových kontejnerů obce). Za organizační i faktické vyřešení daného problému, včetně úklidu dané plochy a odvozu odpadu, náleží velké poděkování Ing. Janu Loskotovi. Dne 27. 10. 2016 byl starý kontejner odvezen.

HŘBITOV - UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Od 1. 1. 2017 bude poskytován pronájem hrobových míst na hřbitově v Křičeni

na základě nově uzavřených nájemních smluv. Prosíme všechny nájemce, kteří takovou smlouvu ještě nepodepsali, aby tak učinili v některý úřední den

(každé pondělí) od 18.00 do 19.00 hodin.   Děkujeme!

KANALIZACE

Informace k výstavbě kanalizace byly podány na veřejné schůzi dne18. 10. 2016.

S přáním všeho nejlepšího do nového roku a s poděkováním za spolupráci

Petr Čičko, starosta

Jaroslava Plačková, místostarostka