Obec Křičeň

Aktuální informace (červenec 2015)

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI

V předchozím „Křičeňském zpravodaji“ jsme Vás informovali o tom, že jsme požádali Magistrát města Pardubic o obnovení autobusové zastávky u Agrodružstva Klas Křičeň. Původní autobusová zastávka s názvem Křičeň JZD byla přesunuta (i s tímto názvem) do obce (směr Rohoznice).

V současné době máme v obci tedy 2 platné zastávky. Zastávka Křičeň (směr L. Bohdaneč), ta slouží oběma linkám (směr Chlumec nad C. a směr Hradec Králové) a zastávka směr Rohoznice (přesunutá od JZD), která slouží lince Křičeň - Hradec Králové.

Mohlo by se zdát, že 2 autobusové zastávky v obci jsou nadbytečné, ale důvod jejich existence je jednoznačný. Bezpečnost školních dětí, aby nemusely přecházet přes nebezpečnou křižovatku před obchodem. A protože přesun zastávky je z hlediska administrativního nesrovnatelně jednodušší a protože bezpečnost dětí je nade vše, byla použita právě tato varianta přesunu od JZD.

Zároveň lze pochopit nevoli vedení i zaměstnanců AGD Klas Křičeň, že o svoji zastávku tzv. „přišli“. Tato zastávka je důležitá nejen pro zaměstnance, kteří do AGD Klas dojíždějí, ale je využívána i ostatními zaměstnanci k návštěvě lékaře či při vyřizování svých osobních potřeb. Z hlediska perspektivy nelze pominout, jakožto pro zaměstnavatele, ani její strategický vliv při zajišťování personálního obsazování společnosti. Zastávka přímo u sídla zaměstnavatele může být pro potenciální uchazeče velice důležitá, ne-li rozhodující.

A protože nám velice záleží na dobrých vztazích s AGD Klas Křičeň, byla snaha obce vybudovat před AGD Klas Křičeň zastávku novou. A zřízení nové zastávky není opravdu vůbec jednoduché a navíc, je velice zdlouhavé.

Nicméně, v současné době můžeme konstatovat, že autobusová zastávka před AGD Klas Křičeň JE SCHVÁLENA!

Vzhledem k tomu, že možnost změn v jízdních řádech je dvakrát do roka, a navíc se daná úprava týká dvou krajů, tato zastávka bude platná od 13. 12. 2015.

Jsme rádi, že jsme tuto informaci mohli sdělit i vedení AGD Klas Křičeň, neboť i ono se nám snaží v mnoha směrech pomáhat.

Od 13. 12. 2015 budeme mít tedy v obci celkem 3 zastávky. Křičeň „Zastávka“ (směr L. Bohdaneč), Křičeň „Odbočka“ (směr Hradec Králové) a Křičeň „Agro“ (před AGD Klas Křičeň).

MOSTEK A CESTA K LESU, VSTUP DO LESA

Informaci o obnovení obecní cesty k lesu jsme Vám podali již v předchozím Zpravodaji. Zároveň jsme Vás informovali i o tom, že byla zadána stavba mostku k této cestě u Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Dnes můžeme s  radostí konstatovat, že mostek je hotov a byl předán obci. Cena mostku, i přes vícenáklady, ve výši 33 tis. Kč zůstala stejná (+ 20% DPH). Kdo z Vás měl možnost sledovat jeho výstavbu, určitě si uvědomil, kolik času mu bylo věnováno z hlediska manuální práce a kolik se tam vystřídalo těžké mechanizace; a navíc samozřejmě nelze opomenout ani materiál. A určitě nelze jinak, než konstatovat, že mostek je opravdu moc krásný; po bocích zpevněný kameny, s kvalitním povrchem. A navíc, je to mostek, který má svoji historii. J A takový mostek si určitě zaslouží mít i své foto! J

Viz příloha.

Takže na procházku k lesu po obnovené obecní cestě už můžete „vyrazit“. J. Mnozí z Vás si to už vyzkoušeli a určitě potvrdí, že tam je nádherný klid, krásný rozhled a opravdu pohoda; téměř jako na dovolené J. A už nemusíte po silnici! Už si můžete pohody užívat bez obavy, že Vás srazí auto.

A nejvítanější bude tato cesta jistě v období houbařské sezóny. J A jedna tajná informace! J Ale opravdu jenom pro Vás! J Na kraji lesa rostou třešně! Tzv. „Ptáčnice!“ J Pokud to nestihnete letos, tak možná příští rok! J

Ale teď opět vážně! J

V souvislosti s tímto bylo dojednáno se správcem „Bohdanečského lesa“, panem Václavem Dlouhým, přímo na místě, zpřístupnění do lesa tak, aby to navazovalo na obecní cestu. Realizovat tuto úpravu slíbil do konce června 2015. S radostí můžeme konstatovat, že svůj slib dodržel a vstup do lesa je vysekán, včetně vyřezání ostatního porostu. Po vejití do lesa se dáte vlevo, což ostatně uvidíte. Bylo to opravdu hodně neprostupné.

Nutno konstatovat, že to, že nám proklestili les tak, abychom tam mohli vejít, byla pouze dobrá vůle, nikoli povinnost. O to více si toho vážíme a děkujeme panu Dlouhému i všem, kteří to umožnili.

A ještě jedno velké poděkování! Část cesty byla velice „hrbolatá“ a bylo to tzv. „o zlomení nohy“. A protože cesta byla už uježděná, nebylo vůbec jednoduché najít přijatelné řešení. A tady nám velice pomohl pan Miroslav Holeček, který byl ochoten vůbec takovouto úpravu provést. Za využití mechanizace AGD Klas Křičeň úplně luxusně cestu srovnal!!! Je fakt šikovný!!! J Takže, děkujeme panu Holečkovi a také děkujeme zástupcům AGD Klas Křičeň, kteří nám poskytli nejen mechanizaci, ale také svého šikovného pracovníka.

OPRAVA KANÁLU

Řešení si vyžádala i oprava kanálu, směr od L. Bohdaneč, na začátku obce, vpravo. Dlouhodobě byl v takovém stavu, že hrozilo nebezpečí úrazu. Protože původně nebylo jasné, kdo vůbec opravu kanálu v obci investuje, byl vznesen dotaz na SÚS Pk. Byli jsme informováni, že investice do opravy kanálů je na straně obce. Nicméně nám SÚS Pk nabídla podílet se na takové opravě polovinou. To jsme samozřejmě přijali a opravu kanálu objednali. Oprava kanálu tedy byla provedena,a to velice hezky. v současné době jsme požádali o opravu dalších 2 kanálů.

SLOUP PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

Možná jste to už ani nevnímali, ale před OÚ stál sloup na telefonní kabel. Tento sloup se kácel a byl podepřen podpěrou. Pro každého, kdo na tento pohled nebyl zvyklý a vlastně ho už ani nevnímal, to nebyl rozhodně hezký pohled. Proto bylo požádáno o jeho narovnání a odstranění podpěry. Bylo nám vyhověno a sloup je beze vzpěry a je narovnán. Rozhodně už to nepůsobí rušivě na vzhled obce.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla dohledem nad správou veřejného prostranství pověřena Jaroslava Plačková. Obec má k  dispozici 2 zaměstnance, kteří pracují na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti; tudíž mají počet hodin omezen. Nicméně, i při tomto omezení je vidět, že se své práci v maximální možné míře věnují a výsledky jejich práce jsou rozhodně vidět! A za to zaslouží poděkování!

A tady je namístě poděkovat i Vám všem, kteří dobrovolně pomáháte obci s péčí nejen o veřejná prostranství jako taková, ale staráte se i o úklid chodníků a čekáren. Někde jsou Vámi dokonce vysázeny i okrasné rostliny, a to je úžasné! Velice si toho vážíme a opravdu děkujeme! Bez Vás bychom to prostě nezvládli! J

Zároveň je třeba uvést, že na některých místech by v současnosti bylo zbytečné investovat čas a peníze do větších úprav, neboť je pravděpodobné, že v souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizace bude docházet k terénním úpravám.

V minulém Zpravodaji jsme apelovali na naše spoluobčany ohledně využívání veřejných prostranství, včetně parkování osobních a nákladních aut na místních komunikacích. Je vidět, že mnozí se opravdu snaží chovat zodpovědně, provedli opatření, hledají řešení, a za to děkujeme! Věříme, že v dalším čísle už tato témata řešit vůbec nebude třeba, protože už bude všechno v pořádku a obec nebude nucena řešit tyto problémy např. prostřednictvím obecních vyhlášek. Věříme, že v dalším Zpravodaji bude jediné! Poděkování za to, že došlo k nápravě.

Co se týče úklidu lakovny. Tady je třeba zdůraznit, že si plně uvědomujeme, že se jedná o soukromý pozemek! Přesto věříme v dobrou vůli majitele a v to, že učiní taková opatření, aby pohled na tento areál byl napříště radostnější. A věříme, že své sliby splní. A za to už nyní děkujeme!

DOPRAVNÍ ZRCADLA V OBCI

Připomínáme, že obec Křičeň podala žádost o souhlas s umístěním 3 ks dopravních zrcadel přímo v obci a 1 dvojzrcadla k fotbalovému hřišti. Problém nastal především u dvojzrcadla při výjezdu ze hřiště. K naší žádosti se vyslovuje samozřejmě také Policie ČR a ta musí v první řadě preferovat odstranění případných překážek, které neumožňují rozhled; v našem případě je to habrový plot.

Bohužel jsou problémy i s odsouhlasením dalších zrcadel. V současné době probíhají další jednání s Policií ČR. Jsme i nadále přesvědčeni o potřebě těchto zrcadel.

Podle neoficiálních informací to však vypadá, že nám 3 zrcadla v obci budou opravdu schválena. Musíme však počkat na schválení oficiální.

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM HZS KŘIČEŇ

Jménem občanů Křičeně je třeba poděkovat všem členům HZS za všechny jejich aktivity; zvláště pak za vyčištění koupaliště i „koňáku“. Vzhledem k tomu, že se koupaliště několik let nečistilo, o to to bylo horší. Práce to nebyla vůbec jednoduchá, byla fyzicky velice náročná. Zároveň je třeba poděkovat i pracovníkům AGD Klas Křičeň za vstřícnost i za zajištění techniky, bez které by nebylo možné vyčištění dokončit.

K PŘIPOMÍNKÁM OBČANŮ

Dětské hřiště ve vsi. Připomínky k tomu, že někteří chodí své pejsky venčit právě do prostor hřiště, kde si hrají děti. Věříme, že ti majitelé pejsků, kterých se to týká, naleznou jiné prostory k tomuto účelu - a za to děkujeme.

Připomínky k tomu, že obec seče některé neobecní plochy. Tady bychom rádi vysvětlili, že někdy nic jiného nezbývá, pokud máme zájem na tom, aby obec nebyla zaplevelena, protože majitelé se o takové pozemky nestarají. Samozřejmě nelze opomenout ani hledisko estetické. Někdy je to v rámci vzájemné spolupráce, např. s AGD Klas Křičeň (kromě jiného nám poskytují např. mnohem levnější postřiky na plevel).

 

mostek